Şeffaf plak tedavisini en çok kimler tercih ediyor?

Özet

Şeffaf plak tedavisinden (ŞPT) önceki önemli bir adım, yönetilecek spesifik ortodontik problemin anlaşılmasını ve ağız sağlığının daha geniş bir şekilde değerlendirilmesini içeren klinik muayene ve vaka seçimidir. Plak tedavisi arayışı, algılanan ortodontik tedavi ihtiyaçlarına ve ağız sağlığı gibi sosyodemografik parametrelere göre veya ülkeler arasında farklılık gösterebilir. Beş Avrupa ülkesinde ŞPT arayan hastaları karakterize etmeyi amaçladık. Toplam 15.015 hasta (%68,4 kadın, %31,6 erkek, 18–81 yaş, medyan 30.0 yaş) dahil edildi. Uluslararası karşılaştırma, cinsiyet dağılımında önemli bir fark ortaya çıkardı; en yüksek erkek oranı İtalya’da (434/1199, %36,2) ve en düşük Polonya’da (457/1600, %28,6) ); genel olarak, daha fazla kadın hasta şeffaf plak tedavisine ilgi gösterdi. Tüm ülkelerde plak tedavisi seçiminde en büyük motivasyon faktörü, hem erkeklerde hem de kadınlarda dişlerdeki crowding (çapraşıklık) problemiydi. Genel olarak, hastalar ŞPT için sigorta kullanmaksızın kendi birikimlerinden ödeme yaptılar.

Genel Hasta Özellikleri

Avrupa’da beş ülkede (Avusturya, Almanya, İspanya, İtalya ve Polonya) 1 Kasım 2021 ile 31 Aralık 2021 arasında ŞPT isteyen hastalara ilişkin verileri sunuyoruz. Toplam örneklem büyüklüğü 15.015 hastaydı. Bunların 10.277/15.015’i (%68,4) kadın, 4738/15.015’i (%31,6) erkek hastaydı. Medyan yaş 30.0 idi (18-81 aralığında). Yaş grubuna göre, yaşlı yetişkinler en küçük grubu oluştururken (55 yaş üstü, n = 381, %2,5), bunu orta yaşlı yetişkinler (36-55 yaş, n = 3889, %25,9) ve genç yetişkinler (18- 35 yaş, n=10.745, %71,6 ile en büyük grubu oluşturdu.

Tüm hastaların çoğunluğu (n=6722, %44,7) Alman, %29,5’i (n=4425) İspanyol, %10,7’si (n=1600) Polonyalı, %8,0’i (n=1199) İtalyan ve %7,1’i (n = 1069) Avusturyalı hastalardı.

Sosyodemografik Özellikler

Şeffaf plak kullanan hastaların Avusturya’da ortalama yaşı 31 (18-74 aralığında), Almanya’da 30 (18-79 aralığında), İspanya’da 31 (18-81 aralığında), İtalya’da 29 (ile 18-76 aralığında) ve Polonya’da 31 yaştı (18-79 aralığında). Yaş grubuna göre, genç hastalar tüm ülkelerde en büyük grubu oluştururken, bunu orta yaşlı yetişkinler takip ederken, yaşlı yetişkinler tüm ülkelerde en küçük grubu oluşturdu.

Uluslar arası karşılaştırma, cinsiyet dağılımında önemli bir fark ortaya çıkardı, erkeklerin oranı en yüksek İtalya’da (434/1199, %36.2) ve en düşük Polonya’da (457/1600, %28.6); genel olarak, kadınlar tüm ülkelerde daha sıklıkla şeffaf plakları tercih ediyordu.

Şeffaf Plak Tedavisi Arama Motivasyonları

Tüm hastaların çoğunluğu (%38,1, 5727/15.015 katılımcı), ŞPT’e başvurmak için en önemli motivasyon faktörünün “crowding/çapraşıklık” olduğunu söylerken, 3671/15.015 katılımcı (%24,5) “diğer fonksiyonel veya diş sağlığı” nedenlerini belirtti, 2926/15.015 (%19,5) katılımcı “çıkıntılı diş”, 1853/15.015 (%12,3) katılımcı “diş aralığı” ve 838/15.015 (%5,6) katılımcı soruyu yanıtlamadı.

Erkeklerin ana sebep olarak “diastema/aralık” olurken, kadınların ortodontik tedavi tercihlerinin ana nedenleri olarak “crowding/çapraşıklık” veya “çıkıntılı dişler” olma olasılığı daha yüksekti.

Ağız Sağlığı

>55 yaş grubu ile diğer yaş grupları (18–35 yaş ve 36–55 yaş) arasında periodontitis prevalansında önemli farklılıklar bulundu; daha yaşlı hastalarda periodontal hastalık olma olasılığı diğer hastalara göre daha yüksekti (39/381, %10.2). Bu oran 36-55 yaş grubunda (78/3889, %2,0) ve 18-35 yaş grubunda (57/10,745, %0,5)’tir.

Çıkarım

Erişkin ortodontisinde, hafif ila orta derecede maloklüzyon formlarını düzeltmek için şeffaf plak tedavisine yönelik artan bir talep vardır. ŞPT öncesi önemli bir adım, derinlemesine bir klinik muayene ve uygun vaka seçimidir. Bu, çözülmesi gereken spesifik ortodontik problemin anlaşılmasını ve çürük, periodontitis veya CMD gibi bulguların ön tedavi gerektirip gerektirmediğinin değerlendirilmesini ve dolayısıyla ŞPT’nin bunlar çözülene kadar ertelenmesini içerir.

Mevcut örnekte, ŞPT arayan yetişkinler çoğunlukla 35 yaşından genç ve kadındı; bu, ülkeler arasında tutarlıydı. Dikkate değer bir şekilde, erkeklerin ve yaşlı hastaların oranı bir dereceye kadar farklılık göstermiştir, örneğin erkekler İtalya’da diğer ülkelere göre önemli ölçüde daha sık başvuruda bulunmuştur. Ayrıca, yine ülkeler arasındaki farklılıklarla birlikte, diastema ve crowding, ŞPT’i tercih etmek için ana motivasyon faktörleriydi. Potansiyel ŞPT hastalarının ağız sağlığı, yine sosyodemografik gruplar ve aynı zamanda ülkeler arasındaki farklılıklarla birlikte genel olarak yüksekti.

Görünümlerinden memnun olmayan yetişkin hastaların şeffaf plak tedavisi arama olasılığı daha yüksektir. Cinsiyetlerin ve yaş gruplarının muhtemelen hastaların TAT isteği üzerinde etkisi olmuştur. ŞPT tedavisi arayan hastaların periodontal durumunun genel popülasyona göre daha iyi olduğu ve bu hastalarda çürük prevalansının daha düşük olduğu görülmüştür. Avrupa’da çürük ve periodontitis prevalansında ülkeler arası önemli farklılıklar vardı ve yaşın, tüm ülkelerde ilk konsültasyon sırasında mevcut olan diş sağlığı sorunlarının prevalansı üzerinde etkisi vardı.

Kaynak: https://www.mdpi.com/2075-1729/13/1/65